+31 6 29 27 88 81‬ bart@bartschuitemaker.nl

 INHOUD

ARTIKEL 1 – Definities

ARTIKEL 2 – De identiteit van de onderneming

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

ARTIKEL 4 – Het aanbod

ARTIKEL 5 – De overeenkomst

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

ARTIKEL 9 – De prijs

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

ARTIKEL 12 – Contract voor blijvende prestaties

ARTIKEL 13 – Betaling

ARTIKEL 14 – Klachtenprocedure

ARTIKEL 15 – Geschillen

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

ARTIKEL 18- Wijziging van de algemene voorwaarden en Condities van Bak-Plaats.nl

 

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten op afstand aan bedrijven en consumenten levert;

Klant: de natuurlijke persoon of onderneming die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij tot aan het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken van communicatie op afstand binnen het kader van het door de ondernemer georganiseerde systeem voor de verkoop op afstand van producten en / of diensten;

Technologie voor communicatie op afstand: een middel dat moet worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd: de periode waarin de klant het herroepingsrecht kan uitoefenen;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Contract voor blijvende prestaties: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks producten en / of diensten, waarvoor de aanbod- en / of afnameverplichting over een langere periode is gespreid;

Gegevensdrager op lange termijn: elk middel dat de klant of de ondernemer in staat stelt om informatie die op hem / haar gericht is persoonlijk op te slaan, zodat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk worden.

 

ARTIKEL 2 – De identiteit van de ondernemer

Bart Schuitemaker
N.Z. Burgwal 49a
1141 TH Monnickendam
Nederland
telefoon: +31 6 29 27 88 81
e-mail: bart@bartschuitemaker.nl
webstie: www.bartschuitemaker.nl
BTW nummer: NL187551315B01
KvK nummer: 65953398
Bank: KNAB
Bank rekening: 25.52.92.546
IBAN: NL76KNAB0255292546
BIC: KNABNL2H

 

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
 2. Alvorens een overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, deelt de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand mee dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en dat deze op verzoek van de klant kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, mag de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook elektronisch aan de klant worden verstrekt op zodanige wijze dat de klant deze gemakkelijk kan bewaren. op een gegevensdrager voor de lange termijn. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de Algemene Voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de klant, al dan niet langs elektronische weg, kosteloos worden bezorgd;
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid dienovereenkomstig van toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor de klant.

 

ARTICLE 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de klant in staat te stellen de producten en / of diensten naar behoren te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de geleverde producten en / of diensten. Voor de hand liggende vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten aan het aanvaarden van de aanbieding zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs, exclusief belastingen;

− eventuele bezorgkosten, indien van toepassing;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn;

− of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

− de vorm van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;

− het tijdsbestek voor het accepteren van het aanbod, of, in voorkomend geval, het tijdsbestek voor het honoreren van de prijs;

− het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

− als de overeenkomst na totstandkoming wordt ingediend, hoe de klant deze kan raadplegen;

− de manier waarop de klant zich voor het sluiten van de overeenkomst vertrouwd kan maken met ongewenste handelingen, en de wijze waarop de klant deze handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten;

− andere talen dan het Engels waarin de overeenkomst kan worden gesloten;

− de gedragscodes die de ondernemer heeft overgelegd en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen, en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst voor voortzetting van de periodieke levering van producten van diensten.

 

ARTIKEL 5 – De Overeenkomst

 1. Behoudens het bepaalde in lid 4, wordt de overeenkomst geldig wanneer de klant het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. De Ondernemer mag, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de klant om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, evenals alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op basis van de uitkomsten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet te sluiten, is hij gerechtigd een bestelling of verzoek met opgave van redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant het herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel duidelijke informatie over vrijstelling van het herroepingsrecht;
  c. de informatie die overeenkomt met de bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de informatie zoals vermeld in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij de ondernemer de klant deze informatie reeds voor de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor onbepaalde tijd.
 6. Indien de ondernemer zich ertoe heeft verbonden een reeks producten of diensten te leveren, is het bepaalde in het vorige lid uitsluitend van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag dat het product door of namens de klant is ontvangen.
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant mag het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien de klant het herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zal de klant het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Bij het verlenen van diensten

 1. Bij het verlenen van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, zal de klant de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer in dit kader tijdens het aanbod en / of voor de levering opvolgen.

 

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen uitsluitend de retourkosten voor rekening van de klant.
 2. Indien de klant een betaling heeft gedaan, stort de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na teruggave of herroeping terug.

 

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die zijn gerealiseerd volgens specificaties van de klant;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de ondernemer liggen;
  f. voor losse kranten en tijdschriften
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
  h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken;
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten
  a. met betrekking tot accommodatie, vervoer, restaurantinrichtingen of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode moeten worden gebruikt of uitgevoerd;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen;

 

ARTIKEL 9 – De prijs

 1. De prijzen van de aangeboden producten en / of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer tegen variabele prijzen producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt waarover de Ondernemer geen controle heeft. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid van fluctuaties en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.
 3. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
 4. Prijsverhogingen vanaf 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn slechts toegestaan indien de ondernemer dit heeft bedongen en
 5. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
 6. de klant heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.Alle prijzen vermeld bij het leveren van producten of diensten zijn inclusief Nederlandse BTW.

 

ARTIKEL 10 – Conformiteit en garantie

 1. De Ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, met de in het aanbod vermelde specificaties, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag dat de overeenkomst werd gesloten .
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling laat de rechten en aanspraken van de klant jegens de ondernemer op het niet nakomen van de verplichtingen van de ondernemer op grond van de wet en / of de overeenkomst op afstand onverlet.

 

ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en bij het uitvoeren van productbestellingen, en bij het beoordelen van verzoeken tot dienstverlening.
 2. De plaats van levering is op het door de klant aan het bedrijf opgegeven adres.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand na bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. In geval van afwijzing op grond van het vorige lid, zal de ondernemer de door de klant gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
 2. Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze gemeld dat een vervangend product zal worden geleverd. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft het risico van vermissing en / of beschadiging van producten bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant.

 

ARTIKEL 12 – Termijncontracten: duur, opzegging en verlenging

Kennisgeving
1. Met betrekking tot een overeenkomst voor onbepaalde tijd, die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan de klant te allen tijde opzeggen in overeenstemming met de toepasselijke beëindigingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. Met betrekking tot een definitieve overeenkomst, die zich uitstrekt tot de regelmatige levering van producten (elektriciteit inbegrepen) of diensten, kan de klant de overeenkomst op elk moment aan het einde van de vaste termijn opzeggen met inachtneming van de toepasselijke beëindigingsregels en met een opzegtermijn van ten hoogste een maand.
3. Klanten kunnen de in de voorgaande alinea’s genoemde overeenkomsten:
– Te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door de klant zijn aangegaan;
– Annuleer met dezelfde kennisgeving als het bedrijf voor zichzelf heeft onderhandeld.
Uitbreiding
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
5. In afwijking van het vorige lid wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van dagnieuws en weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend verlengd voor maximaal drie maanden als de overeenkomst die tegen het einde van de verlenging is verlengd, worden opgezegd met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van drie maanden als de overeenkomst ongeveer regelmatig, maar minder dan eens per maand, met dagelijkse, nieuws- en weekkranten en tijdschriften.
7. 233/5000 Overeenkomsten met een beperkte duur van regelmatige levering van proefdagen, nieuws en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) worden automatisch beëindigd en worden niet stilzwijgend voortgezet na de proef of kennismaking
Looptijd
8. Indien een overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar, kan de klant na een jaar van de overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen de ontbinding vóór het einde van de overeengekomen termijn.

 

ARTIKEL 13 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de klant te betalen bedragen te worden verrekend voorafgaand aan de levering van de goederen, of in geval van overeenkomst om een dienst te verlenen, binnen 14 dagen na de levering van documenten met betrekking tot deze dienst.
 2. De klant heeft de plicht om de Ondernemer zo spoedig mogelijk te informeren over eventuele onjuistheden in de betalingsgegevens.
 3. In geval van niet-betaling door de klant, en behoudens wettelijke beperkingen, heeft de Ondernemer het recht om vooraf bepaalde redelijke kosten in rekening te brengen bij de klant.

 

ARTIKEL 14 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht over een product, dienst of dienst na verkoop die de Ondernemer heeft verstrekt, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende Ondernemer als naar de klant gestuurd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat openstaat voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijkomende bepalingen en / of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn mogelijk niet in het nadeel van de klant en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig worden vastgelegd dat de klant deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een langlopende gegevensdrager.

 

ARTIKEL 18 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden van Bak-Plaats.nl

 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig nadat ze op passende wijze zijn gepubliceerd, op voorwaarde dat de bepaling die voor de klant het meest gunstig is, prevaleert in geval van passende wijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod.

 

Bart Schuitemaker
N.Z. Burgwal 49a
1141 TH Monnickendam
Nederland
telefoon: +31 6 29 27 88 81
e-mail: bart@bartschuitemaker.nl
webstie: www.bartschuitemaker.nl